CORE: de toekomst van logistiek en douaneprocessen

In deze uitgave blikken we uitgebreid terug op het Europese onderzoeksproject CORE. Hoe overheid en bedrijfsleven bouwen aan integere goederenketens op basis van betrouwbare data.

De afgelopen jaren stonden we in Douane inZicht soms even stil bij CORE: een ambitieus Europees onderzoeksprogramma gericht op een snellere, betrouwbaardere en efficiëntere handel en logistiek, gecombineerd met een nog adequater toezicht op goederenketens. Nu het veelomvattende project officieel ten einde is, gaan we dieper in op de blijvende betekenis ervan voor bedrijfsleven en overheid. Een verkenning van onze wereld van morgen, die nog meer zal draaien om data.

De vier kapitalen in de naam ‘CORE’ zijn een afkorting van Consistently Optimised REsilient secure global supply-chains. Onder de vlag van het programma werkten private en publieke partijen in binnen- en buitenland vier jaar lang samen aan tientallen innovatieve initiatieven om de integriteit van goederenstromen en de daaraan gerelateerde data te optimaliseren. In ons land bijvoorbeeld leverden de ondernemingen Royal FloraHolland, Seacon Logistics en IBM/Maersk een belangrijke bijdrage, alle met een eigen pilottraject. In elk daarvan stond de ontwikkeling centraal van een zogenoemde data-pipeline – een solide systeem voor het veilig verzamelen, (her-)gebruiken en uitwisselen van allerhande relevante digitale informatie door de diverse schakels binnen logistieke ketens. Dit concept – dat verschillende verschijningsvormen kent – komt in de eerste plaats de wereldwijde handel ten goede, en dient vooral de commerciële belangen van de marktspelers die ervan gebruik maken. De groeiende hoeveelheid beschikbare gegevens over goederenzendingen en -bewegingen biedt hen immers steeds meer inzicht in hun bedrijfsprocessen, en helpt hen deze te verbeteren. Denk daarbij niet alleen aan opslag, transport en distributie, maar evengoed aan bijvoorbeeld productie, marketing en sales.

Op hun beurt kunnen in potentie ook overheidspartijen profiteren van het fenomeen data-pipeline. De gegevens die rondgaan binnen zo’n afgeschermd kanaal zouden namelijk vrij eenvoudig, discreet en real-time kunnen worden gedeeld met bevoegde toezichthoudende instanties. Die krijgen daarmee een bredere en helderder kijk op de goederen waarop deze informatie betrekking heeft, zoals op de aard, de oorsprong en de bestemming ervan. En kunnen zo hun risico-analyse aanscherpen, slimmere controleselecties maken en aldus hun handhaving op een hoger niveau brengen.
Vanuit die gedachte sloot namens de Nederlandse overheid onder meer de Douane aan bij CORE. Het programma vormde koren op de molen van de dienst, aangezien de onderzoeksdoelstellingen nagenoeg naadloos aansloten op Grensverleggend, de handhavingsvisie van de Douane. Kern van die filosofie is een stelsel van gelaagde handhaving, met een gepaste controledruk voor iedere marktpartij – van betrouwbaar bedrijf tot onbekende ondernemer. Het hoogst haalbare zijn zogenoemde safe and secure trade lanes of trusted trade lanes: volledig integere goederenketens dankzij betrouwbare en veilige digitale data. Vanuit douaneperspectief zijn deze ideaal: ze vergen slechts een geringe toezichtsinspanning, zodat er meer tijd en menskracht overblijft voor klanten die nadrukkelijk wel aandacht verdienen. Deze benadering zou de dienst in staat moeten stellen zijn op het oog ingewikkelde maatschappelijke dubbelrol – van goederencontroleur en handelsfacilitator – naar behoren te blijven vervullen. Ook bij de voorziene aanhoudende groei van vrachtvolumes op de nationale mainports.

In dit nummer van Douane inZicht kijken we terug op CORE, en werpen daarmee een blik in de toekomst van logistiek en douaneprocessen. Dat doen we met vertegenwoordigers van genoemde deelnemende Nederlandse bedrijven en – uiteraard – onze eigen dienst. Welke progressie is er in de loop van het programma geboekt, en welke mogelijke stappen voorwaarts liggen nog in het verschiet? Roel Huiden (RoyalFlora Holland), Gé Coenen (Seacon Logistics), Norbert Kouwenhoven (IBM/Maersk) en Mitchell Out (Douane Nederland) vertellen het in het volgende vierluik.

Deel dit bericht